کنار برکه ای بودیم در خواب


تو با جامی ربودی ماه از آب


چو نوشیدم از آن آب گوارا


تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب

سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ 23:23 |- دلشکسته -|

ϰ-†нêmê§